Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
01 Şubat 2018

•    Harcama Birimince edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
•    Muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bu şekilde alınan taşınırların kesin girişleri yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
•    Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak (MKYS ve hastane otomasyon sistemine)  bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır hesap yetkilisine göndermek.
•    Kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları zimmet yaparak teslim etmek.
•    Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak.
•    Depoda olağanüstü nedenlerden dolayı kullanılamayacak durumda depo harcama yetkilisine bildirmek.
•    Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
•    Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve harcama yetkilisine önerilerde bulunmak.
•    Kayıtları tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
•    Ayrıca taşınır kayıt kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan depolarda, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.
•    Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.