Personel Özlük
29 Mart 2022

 • İhtiyaç duyduğu malzemeyi temin eder.

   

 • Malzemeleri verimli kullanır

   

 • Fiziki alanları ve kullanılan cihaz ve demirbaş temizliğine dikkate eder.

   

 • Cihazları uygun şartlarda kullanır.

   

 • Cihaz arızalanması durumunda sorumlusuna haber verir.

   

 • Demirbaşları uygun şekilde kullanır.

   

 • Personellerin yıllık izinleri, sıhhi izinleri, mazeret izinlerini, ücretli ücretsiz izinleri v.b. takip eder.

   

 • Kurumda göreve başlayan ve görevden ayrılan ve emekli olan (geçici veya kadrolu) tüm personelin özlük işlemlerinin takibini yapar.

   

 • Personel dosyalarını arşiv yönetmeliğine göre düzenler.

   

 • Hastaneye gelen resmi yazıların ve maillerin takibini yapar.

   

 • Aktif personel listesinin takibini yaparak İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimini yapar.

   

 • Personellerin hastalık raporlarını teslim alır, Sağlık Müdürlüğü ve mutemetliğe bildirir ve arşivlenmesini sağlar.

   

 • ÇKYS üzerinden tüm iş ve işlemleri yapar.

   

 • Bilgi toplama formu düzenli olarak her ay veri girişleri yapılmaktadır.

   

 • Personellere ait mesai takipleri yapılır.

   

 • SABİM ’in sekretaryası yapılmaktadır.

   

 • Savcılıklardan gelen soruşturma evraklarını takibini yapar.

   

 • Disiplin iş ve işlemlerini yapar.

   

 • Nöbet ve mesai dışı personel çalışma listelerini sekreter yazısı yapılır.

   

 • Kurumun posta ve kargo işlemlerinin iş ve işlemlerini yapar.

   

 • Sağlıkta kalite standartları ve kurum vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

   

 • Hizmet içi eğitimlere katılır.

   

 • Düzeltici, önleyici ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunur, iyileştirme önerileri sunar.

   

 • Görev alanı ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yapar.