Tahakkuk
29 Mart 2022

 • Ödeneklerin zamanında ve yerinde kullanılması.

   

 • Programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi.

   

 • Faturaların zamanında ve geciktirilmeden tanzimini yapmak.

   

 • İlgili kurumlara intikali, aynı zamanda saymanlıklarla koordineli bir şekilde çalışılarak hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin faturaların tahsilinin gerçekleştirilmesinin sağlanması.

   

 • Aylık mizan, gelir, gider ve borç-alacak cetvellerinin saymanlıklardan temini ile sayılan bu cetvellerin Bakanlığımıza gönderilmesinin sağlanması.

   

 • Müdürlüğümüz ve/veya bağlı Sağlık Tesislerimize (ödemesi Müdürlüğümüzce yapılanlar için) ait yapılan mal, hizmet ve yapım işleri ve doğrudan temin ile ilgili tahakkuk ve ödeme emri belgelerini düzenlemek

   

 • Müdürlüğümüz ve/veya bağlı Sağlık Tesislerimizin ihtiyaçları alımı için ilgili personele harcama yetkilisi mutemedi ile avans açma ve mahsup işlemlerini yapmak.

   

 • Müdürlüğümüz bütçesinin ödenek aktarma işlemlerini yapmak.

   

 • Aylık ambar çıkış fişleri ile bağlı sağlık tesislerine yapılan taşınır devri/çıkışlarına Muhasebe İşlem Fişlerinin Düzenlenm

   

 • Alacakların takip edilerek tahsil edilebilir hâle getirilmesi idarenin görev ve sorumluluğundadır.

   

 • Muhasebe yetkilisi, alacakların takibi için gerekli bilgileri ve belgeleri düzenli olarak işletmeye vermekle yükümlüdür.

   

 • Muhasebe yetkilisi, idarelerce ilgili mevzuatına göre tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hâle gelmiş gelir ve alacakları ilgili hesaplara kaydederek, nakden veya mahsuben tahsil edilmesinden sorumludurlar

   

 • Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

   

 • Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

   

 • Diğer malî işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, belge ve bilgileri her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

   

 • Yönetmelik gereğince düzenlenmesi gereken belge ve bilgileri, belirtilen sürelerde ilgili yerlere düzenli olarak vermek.

   

 • Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

   

 • Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

 • Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

   

 • Sağlıkta kalite standartları ve kurum vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

   

 • Düzeltici, önleyici ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunur, iyileştirme önerileri sunar.

   

 • Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken Organizasyon Şemasında belirtilen birimlerle yatay ve dikey koordinasyonlar kurarak faaliyetlerini sürdürür.

   

 • Görev alanı ile ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yapar.