Mutemetlik
29 Mart 2022

 • Bütün maaş bordrosu ( Genel Bütçe – Döner Sermaye ödemeleri) ve diğer bordroları hesaplar. Zamanında ödenmelerini sağlar ve ilgili birimlere ( Defterdarlık – Saymanlık– Banka ) ulaştırır.

   

 • Personelin alacaklarına ait ödeneklerin takibini ve yazışmalarını yapar.

   

 • Döner Sermayeden ve Genel Bütçeden maaş alan tüm personelin maaş, ek ödeme, tedavi, nöbet ücretleri, giyim kuşam giderleri, tediye ve ikramiyeleri ile ilgili evrakları tanzim eder.

   

 • Kalite Performans ve Birim Performans (3. Basamak sağlık tesislerinde yok) sistemlerine aylık veri girişlerinin yapılmasını sağlar.

   

 •  Tüm personelin SGK giriş işlemlerini ,tescil ve kesenek işlemlerini yapar.

   

 • Planlı eğitimlere katılır.

   

 • Kayıtlarını düzenli tutar.

   

 • Fiziki alanları ve kullanılan cihaz ve demirbaş temizliğine dikkate eder.

   

 • Demirbaşları uygun şekilde kullanır.

   

 • Düzeltici, önleyici ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunur, iyileştirme önerileri sunar, sorumlusu olduğu faaliyetleri takip eder.

   

 • Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken Organizasyon Şemasında belirtilen birimlerle yatay ve dikey koordinasyonlar kurarak faaliyetlerini sürdürür.

   

 • Görev alanıyla ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yerine getirmek