Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
29 Mart 2022

 

 • Taşınır Kayıt Yetkilisi; kullanılan ayniyat demirbaş, tıbbi sarf ve ilaçların depoya kabulü, çıkış işlemleri ve depoda uygun şartlarda muhafazasını sağlamakla harcama yetkilisine karşı sorumludur.

   

 • Demirbaşları kullanıma uygun şekilde talep eden birimlere verir.

   

 • Taşınır mal yönetmeliği hükümlerine göre ambar ve depoya konulacak erzak, eşya, alet ve malzemenin kabul işlemleriyle, bunların taşınır mal yönetmeliği hükümlerine göre çıkışları ve bunlarla ilgili kayıtları ve diğer işlemleri yapar.

   

 • Taşınır kayıt yetkilisi eşya ve malzemenin iyi bir şekilde korunmasıyla bunlardan bozulmaya müsait olanların zarara uğramadan bir an evvel sarf veya kurumlara devri suretiyle elden çıkarılması ile ilgili işlemlerin yapılması için amirlerine zamanında haber vermekle yükümlüdür.

   

 • Taşınır Kayıt Yetkilisi stokları azalmış olan eşya, sarf ve ilaç malzemelerinin hizmeti aksatmayacak şekilde, zamanında temini için hastane müdürüne yazılı olarak ihtiyaçlarını bildirir. Mali yılbaşından evvel bir yıllık kesin sarfları göz önüne almak suretiyle gelecek mali yılın kesin sarflarını ve depo ve ambar miktarlarını göz önüne alarak gelecek yıl alınması gereken erzak eşya ve malzemenin cins ve miktarlarını tespit eder, ilgililere bildirir.

   

 • Ambardan çıkan malzemeleri bilgisayar programına (BYS) günü gününe kaydeder.

   

 • Her yılın sonunda ambar sayımını bir komisyonla birlikte sayar ve sayım tutanağı düzenler.

   

 • Sene sonunda yapılan sayım sonucu düzenlenen sayım tutanağına istinaden Taşınır sayım ve döküm cetveli hazırlanır.

   

 • Kullanılamayacak eski ve bozuk olan tamiri mümkün olmayan malzemelerin listesini hazırlar ve hurdaya ayırmak için komisyon kurar. HEK raporu düzenler ve onaya sunar.

   

 • İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımı amacıyla uygun depo koşullarında (sıcaklık, nem vb.) saklanmasını sağlar.

   

 • Yüksek riskli ilaçların diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza edilmesini sağlar.

   

 • Kliniklerden gelen talepleri hazırlar ve teslim eder.

   

 • Sağlıkta kalite standartları ve kurum vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

   

 • Planlı hizmet içi eğitimlere katılır.

   

 • Depo temizlik kurallarını ve hangi sıklıkla yapılacağını belirler. Deponun fiziki şartları ile ilgili temizlik personelini bilgilendirir ve temizliği kontrol eder.

   

 • Düzeltici, önleyici ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunur, iyileştirme önerileri sunar, sorumlusu olduğu faaliyetleri takip eder.

   

 • Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken Organizasyon Şemasında belirtilen birimlerle yatay ve dikey koordinasyonlar kurarak faaliyetlerini sürdürür.

 

Görev alanıyla ilgili olarak amiri tarafından verilen diğer işleri yerine getirir