İş Sağlığı ve Güvenliği
29 Mart 2022

Kurumumuz yönetimince; kurumun büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği göz önüne alınarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi aynı kişilerden oluşturulmuş ve entegre çalışmaktadır. İlgili mevzuat gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulanan kurumlarda çalışan sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklar bu kurul tarafından yürütülmektedir.

 

 • İş sağlığı ve güvenliği konularında işyerinde çalışanlara yol göstermek

   

 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

   

 • İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

   

 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,

   

 • İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

   

 • İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

   

 • İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek.

   

 • Risklerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurulu kendi üyeleri içerisinden risk değerlendirme ekibi kurar.

   

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu risk yönetim çalışmalarını Kalite yönetim biriminin koordinasyonunda tüm komitelerle entegre bir biçimde yürütür ve bölüm kalite sorumluları ile işbirliği yapar.

   

 • Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.

   

 • Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

   

 • Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar iş sağlığı ve güvenliği dosyasında saklanır.

   

 • Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.

   

   

 • Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.

   

 • Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az yirmi dört saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.