Eğitim Birimi
01 Şubat 2018

•    Kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda çalışır,
•    Eğitim Komitesi Ekibi ile birlikte Yıllık Eğitim Planını hazırlar, Başhekimin onayına sunar,
•    Hazırlanan eğitim planına göre eğitimi yapacak olanların ve eğitime katılacak olanların tespitini yapar ve bunları ilgili personele duyurur,
•    Eğitim çalışmalarının koordinasyonunu yapar,
•    Yapılan tüm eğitimlerle ilgili kayıtları tutar,
•    Eğitim takip kartlarını hazırlar,
•    Eğitim materyalini eğitimden önce temin eder ve hazır hale getirir,
•    3 aylık ve aylık olarak hazırladığı Hizmet içi Eğitim Formlarını KHK Genel Sekreterliği’ne gönderir,
•    Kuruma yeni başlayan personele uyum eğitimlerini planlar ve uygular, kayıtlarını tutar,
•    Bölümü ile ilgili hedef ve programları takip eder ve gerçekleştirmek için gerekli faaliyetleri yapar.
•    Merkezde yapılan tüm Hizmet içi Eğitim Faaliyetlerinden Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Başhekime karşı sorumludur.
•    Çalışanların mesleki gelişimleri için hedef, amaç ve politikaları geliştirir,
•    Çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin saptanması, planlanması ve eğitimin verilmesini sağlar,
•    Eğitim programının yürütülebilmesi için eğitimci, zaman, yer ve ekipmanı sağlamak üzere ilgili kişi/birimlerle işbirliği yapar,
•    Yıllık eğitim bütçesini hazırlar,
•    Eğitim programları, uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda müdürlüğe bilgi verir ve görüşünü alır.
•    Eğitim programlarının düzenli olarak kurum içinde duyurulmasını sağlar.
•    Hemşirelerin eğitime katılımı ve başarıları konusunda değerlendirmelerini yapar görüş bildirir.
•    Hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik enfeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği yapar, önerilerde bulunur.
•    Kurum politikaları doğrultusunda eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve sunar.
•    Müdürlüğün öncülüğünde eğitime katılan hemşireler için ödül sistemi (yeni sorumluluklar, katılım belgesi, kredi sistemi gibi) geliştirir ve yürütür.
•    Eğitim programları ile katılanlara ilişkin kayıtları tutar ve kayıt sistemlerini geliştirir.
•    Eğitim materyali arşivi geliştirir.
•    Hemşirelerin, eğitim gereksinimlerini belirlemeleri ve mesleki gelişimleri için danışmanlık yapar.
•    Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izler ve uygular.
•    Güncel, mesleki yayınları izler ve hemşirelere duyurur. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili araştırmalar yapar/katılır.
•    Mesleki seminer, konferans, toplantı gibi etkinliklere katılır ve çalışanların da bu gibi etkinliklere katılmasını sağlayıcı duyuruları yapar.
•    Hemşirelik hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve kurum içindeki hemşirelik hizmetinin tanıtımını sağlamak amacıyla yayın geliştirir.
•    Bakım ve uygulamalara ilişkin kural ve prosedürlerin geliştirilmesi, uygulanması ve güncelleştirilmesi çalışmalarına katılır.
•    Müdürlük tarafından belirlenen hasta bakım standartlarının ve formların uygulanmasında hemşirelere rehberlik eder.
•    Tüm çalışmalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.